TBLine Cerified Mimecast Reseller

Voorwaarden gebruik van deze website

Algemeen   Toegang tot en gebruik van de website van TBLine B.V., hierna aangeduid als de Website, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent dat een volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.   Copyright   De Website en alle content die via deze website ter beschikking wordt gesteld, is uniek eigendom van TBLine B.V. hierna TBLine genoemd. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan TBLine B.V. of aan een derde waarvan TBLine het recht heeft gekregen om de inhoud op de Website te plaatsen. Zonder voorafgaande expliciete toestemming van TBLine mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook mag de inhoud niet worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.   Doel   Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan TBLine niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.   Aansprakelijkheid   TBLine is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.   Koppeling naar websites van derden   TBLine draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker van de Website. TBLine aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent.   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBLine is het niet toegestaan om een hyperlink naar de Website te maken. Ook framing is niet toegestaan.   Privacy van de gebruiker   Alle informatie en gegevens die door de gebruiker of bezoeker van de Website aan TBLine worden verstrekt, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door TBLine aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.   Toepasselijk recht   Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.   Gebruik van cookies   TBLine kan op de Website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Als u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.   Wijzigingen van deze voorwaarden   TBLine behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn, direct na het plaatsen ervan op de Website.
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte